Chine semus

Sa murraDae su 1998 in Orthullé s’organizat su Campionau sardu de sa murra. A pustis de s’intrada in vigore de su Tulps de su 1931, est istau probabilmente su primmu torneo de murra organizau chin uficialidade e in règula in totu s’istadu italianu.  Ou su Campionau est un’atòbiu de non perde po totu sos murradores sardos. In s’editzione de su 2001 (sa ‘e bàtero) est nàschiu su Sociu po su jocu de sa murra dedicau a Roberto Mulas, binchidore de sas primas duas editziones. Dae su 2003 su sòciu organizat s’Atòbiu de sos murradores de su Mediterràneu, sa prus importante isfida de murra internatzionale. Dae su 2014 s’Atòbiu de sos murradores de su Mediterràneu at mudau su  lùmene in Morramundo, su Sòciu partecipat a unu Coordinamentu intermatzionale chin una bindichina de delegatziones chi dònnia annu organizat in unu locu diferente s’eventu. Su sòciu po su jocu de sa murra organizat peri  àteras atividades chi si poden connosche in su giassu internet www.sociurobertomulas.info